PODPORA / 2% Z DANE
POSTUP PRE ZAMESTNANCOV

Vážení a milí spolupracovníci,

v súlade so zákonom 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorý umožňuje daňovníkovi poukázať sumu zodpovedajúcu 2 % (prípadne 3%) zaplatenej dane ním určenej právnickej osobe zapísanej v Notárskom centrálnom registri, dovoľujeme si Vám oznámiť možnosť poukázania uvedenej čiastky NADÁCII JÁNA KORCA.

Nadácia Jána Korca bola zaregistrovaná do Notárskeho centrálneho registra pod číslom: N 815/2019.

Obchodné meno (názov): Nadácia Jána Korca
Sídlo: Okružná 5, 918 64 Trnava
Právna forma: Nadácia
IČO: 37844733 (vypisuje sa sprava)

Ak sa rozhodnete nadácii poskytnúť podiel zaplatenej dane z príjmov, môžete to urobiť nasledovne :

  1. máte iba príjmy zo závislej činnosti, požiadate Vašu mzdovú učtáreň o vydanie POTVRDENIA o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a do 30.apríla 2020 podáte na príslušný Daňový úrad VYHLÁSENIE ( editovateľné tlačivo v prílohe ), ktorého prílohou bude POTVRDENIE od platiteľa dane (od Vášho zamestnávateľa).

    Vyhlásenie spolu s Potvrdením môžete odovzdať aj v podateľni VUJE, a. s. na Okružnej 5, Trnava v zalepenej obálke adresovanej Nadácii Jána Korca a my sa postaráme o odovzdanie na Daňový úrad.

  2. máte iba príjmy zo závislej činnosti a podávate si Daňové priznanie sami, vyplníte v Daňovom priznaní k dani z príjmov FO typ A VIII. oddiel (v termíne do 31.marca 2020).

  3. máte aj iné príjmy okrem príjmov zo závislej činnosti, vyplníte v Daňovom priznaní k dani z príjmov FO typ. B XII. oddiel (v termíne do 31.marca 2020).

Pozor zmena:
Od 1.1.2018 je možné Vyhlásenie podať výlučne na predpísanom (štruktúrovanom) tlačive - V2Pv18_1.
Od 1.1.2018 je možné Potvrdenie o zaplatení dane vystaviť a podať výlučne na predpísanom (štruktúrovanom) tlačive - V2Pv18_P.

Podrobný návod nájdete na:
https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/dane/dan-z-prijmov/danove-priznanie-dan-prijem#PoukazaniePercentaDane

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoj podiel zaplatenej dane, vyznačte v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov. Daňový úrad je oprávnený poskytnúť Vaše meno a adresu, prípadne názov firmy… NIE však poukázanú sumu.

Budeme veľmi radi, ak ohľadom poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov Nadácii Jána Korca oslovíte aj svojich príbuzných a známych.

Čím viac finančných prostriedkov bude mať Nadácia Jána Korca k dispozícii, tým viac môžeme pomáhať tým, ktorí to potrebujú.

Ďakujeme Vám