NADÁCIA JÁNA KORCA / PROJEKTY
Podpora regiónu Jaslovské Bohunice a regiónu Mochovce 2018
Podpora regiónu Jaslovské Bohunice a regiónu Mochovce 2018

Zakladateľom našej nadácie je firma VUJE, a.s., ktorej činnosti sa sústreďujú hlavne do regiónu Jaslovských Bohuníc a do regiónu Mochoviec. Tu sa viac sústreďujú naši zamestnanci, spolupracovníci, rôznymi dopadmi vplýva činnosť VUJE, a.s. a atómových elektrární na tieto regióny. Podporili sme vyššiu kvalitu života dotknutých regiónov, konkrétne:

 

Región Jaslovské Bohunice

 

  • rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt

 

OZ Strom pri DSS

Hlavným cieľom OZ je podporovať pozitívny rozvoj a integráciu klientov DSS pre dospelých. Občianske združenie STROM pri DSS na Stromovej ulici v Trnave sa snaží všemožne podporovať činnosť DSS, napomáhali pri rekonštrukcii priestorov, organizujú kultúrne akcie pre klientov, ich príbuzných a opatrovníkov, snažia sa získavať financie na zveľadenie DSS. Finančný príspevok bol použitý na nákup interaktívnej tabule.

 

Klub vozičkárov Trnava

Trnavskí vozičkári si zaumienili zvíťaziť nad všetkými bariérami! Klub združuje ľudí s telesným postihnutím, ich rodiny, priateľov a priaznivcov. Okrem debarierizácie objektov sa klub zameral na kultúrnospoločenské a športové aktivity vozičkárov, ale aj na organizovanie rôznych kurzov, napríklad rôzne ručné práce. Finančný príspevok bol použitý na obnovu zastaranej PC techniky a tlačiarne a to kúpou dvoch kusov notebookov a jednej atramentovej tlačiarne.

 

 

  • podpora ochrany zdravia

 

Na trati, o. z.

Špecializovaného zariadenia pre deti s poruchou autistického spektra - Na trati. Poslaním zariadenia je detičky viesť k čo najväčšej samostatnosti, sebestačnosti a nezávislosti. S láskou a pochopením ich učiť veciam bežného života, aby sa mohli plnohodnotne začleniť do komunity. Príspevok bol použitý na zriadenie a zariadenie špeciálnej senzorickej miestnosti.

 

 

 

  • podpora telovýchovy a športu

 

BK AŠK Slávia Trnava

Basketbalový klub AŠK Slávia Trnava zastrešuje všetky kategórie hráčok od prípravky až po juniorky. V nastávajúcej sezóne prihlásili do súťaží riadených SBA kompletnú pyramídu mládežníckych družst

iev. Na viacerých základných školách každoročne otvárajú prípravku pre 6 až 8 ročné dievčatá. Finančný príspevok bol použitý na prenájom telocvične, členské, licenčné a ďalšie poplatky, nákup lôpt a dresov.

 

 

 

HIT Trnava

Hit Trnava je občianske združenie, ktoré spája od roku 2001 mladých ľudí a dobrovoľníkov pri športových aktivitách a to v najväčšej miere pri volejbale a plážových športoch. V roku 2011 založili Volejbalovú akadémiu v Trnave, v ktorej sa uplatňujú a trénujú dievčatá prevažne z okolitých obcí a malých miest v Trnavskom kraji. Podľa veku sú dievčatá rozdelené do 6 mládežníckych družstiev a 2 seniorských družstiev a trénujú v 11 telocvičniach po celej Trnave. Družstvá vedú 11 tréneri s trénerskými kvalifikáciami rôzneho stupňa. Finančný príspevok bol použitý na zabezpečenie ubytovania na sústredení.

 

Región Mochovce

 

  • podpora ochrany zdravia

Slovenský Červený kríž Levice

Činnosť Červeného kríža je veľmi obsiahla od poskytovania prvej pomoci, kurzovej prvej pomoci a kurzov opatrovania, cez podporu Darcovstva krvi, sociálne služby až po organizovanie rôznych osvetových akcií. Finančný príspevok bol použitý na nákup simulátorov na nácvik masáže srdca, zdravotníckeho materiálu a tašky záchranára.

 

Nemocnica Levice

Nemocnica Levice poskytuje zdravotnú starostlivosť obyvateľom v najväčšom okrese na Slovensku. Jej spádovú oblasť tvorí viac ako 160 000 obyvateľov. Ide o jednu z najväčších nemocníc v celom Nitrianskom samosprávnom kraji. Levická nemocnica prevádzkuje 21 ambulancií a desať lôžkových oddelení. Jej súčasť tvorí i Dom ošetrovateľskej starostlivosti. Finančný príspevok bol použitý na nákup externého fixátora pre traumatológiu.

 

  • ochrana životného prostredia 

Hroneko - občianske združenie

Občianske združenie Hroneko podporuje trvalo udržateľný rozvoj chotára obce Nový Tekov. Súčasťou ich činnosti je efektívna starostlivosť o nevyužívanú chátrajúcu plochu a okolitú prírodu. Aktivizujú mladých ľudí a zlepšujú tak ich enviromentálne povedomie. V obci zriadili komunitné kompostovisko, ktoré prevádzkujú a skrášľujú jeho okolitý areál.

Príspevok bol použitý na nákup kosačky, krovinorezu, plotových nožníc, teleskopickej píly, píly, nožníc, záhradného náradia, notebooku, tlačiarne, ďalekohľadu, laminátora a drobného príslušenstva, náradia a rastlín.

 

Poľovnícke združenie DUDOK

Združenie sa od svojho založenia venuje poľovníckej činnosti, starostlivosti o zvieratá, ale aj výchovnej činnosti pre deti a dorast, pravidelne organizuje pre širokú verejnosť prednášky, vydáva propagačný materiál o svojej činnosti. Finančný príspevok bol použitý na krmivo pre zvieratá a nákup stavebného materiálu na stavbu krmelcov a posedov.

 

  • podpora telovýchovy a športu

IRONMAN TEAM LEVICE - občianske združenie

Občianske združenie IRONMAN TEAM LEVICE sa venuje športovcom z oblasti triatlonu - plávanie, bicyklovanie a beh. Zúčastňujú sa na významných triatlonových podujatiach. Finančný príspevok bol použitý na nákup športového vybavenia a oblečenia.

 

FK Slovan Levice

Futbalový klub sa snaží podporovať mládežnícke futbalové mužstvá. FK Slovan Levice má registrované deti, ktoré hrajú najvyššiu súťaž riadenú SFZ, a to 1.liga prípravky, 1.liga žiaci a 3.liga dorastenci. Finančný príspevok bol použitý na nákup dresov s potlačou a športových vakov.

Ďakujeme Nadácii SPP za pomoc a podporu.