NADÁCIA JÁNA KORCA / PROJEKTY
Podpora regiónu Jaslovské Bohunice 2019
Podpora regiónu Jaslovské Bohunice 2019

Nadácia Jána Korca vznikla v roku 2003 na pamiatku Ing. Jána Korca ako symbol jeho obrovskej veľkorysosti a ochoty pomáhať všetkým, ktorí to potrebujú. Bol známy tým, že podal pomocnú ruku ešte skôr ako bola prosba o pomoc vyslovená. Mons. Ján Chryzostom Korec o ňom povedal: „Človek mimoriadnych vlastností, bol centrom intelektuálnych a mravných ľudí. Nezabúdal na ľudský rozmer techniky, čím prispel k rozvoju Slovenska.“
Nadácia Jána Korca bola založená za účelom podpory vedy a vzdelávania, podpory talentovaných a sociálne slabých študentov, rozvoja detí a mládeže, rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt, podpory telovýchovy a športu, ochrany a tvorby životného prostredia a plnenia individuálne určenej humanitnej pomoci. 
Snažíme sa odkaz Jána Korca napĺňať zo všetkých síl najlepšie ako vieme.

Počas celej existencie Nadácie Jána Korca sme vyplatili príspevky a poskytli pomoc vo výške takmer 2,5 milióna Eur.

Naša nadácia ako jedna z mála na Slovensku má nulové náklady na prevádzku nadácie. Všetci zainteresovaní to robíme bez nároku na odmenu vo svojom voľnom čase. Máme iba náklady, ktoré nám vyplývajú zo zákona, a to napríklad odmena audítora. Nemáme žiadne reklamy, nájomné, bankové poplatky. Všetky peniaze, ktoré dostaneme do posledného centa rozdelíme ďalej.

Do Nadácie Jána Korca prichádzajú žiadosti o pomoc a podporu z celého Slovenska, niekedy aj zo zahraničia. Je ťažké odmietnuť žiadosť o pomoc, za každou vidíme človeka v núdzi. Snažíme sa nájsť nejaký kľúč selekcie žiadostí, nakoľko všetkým žiaľ vyhovieť nedokážeme. Uprednostňujeme „náš“ región, aby bola naša pomoc adresná, často krát priam osobná. 
So žiadateľmi sa stretávame, sme v úzkom kontakte a snažíme sa pomôcť nielen finančne, ale aj dobrým slovom, prípadne hmotnou pomocou. Chceme mať istotu, že naša pomoc je adresovaná správne a účelne.
V Nadácii Jána Korca sme na liečbu, rehabilitačné pobyty, vybavenie nemocníc a ambulancií, nákup zdravotníckeho vybavenia a pomôcok poskytli príspevky v sume viac ako 325 tisíc Eur. Každým dňom nám pribúdajú nové žiadosti o pomoc pre choré deti s rôznymi diagnózami, najmä neurologickými ako detská mozgová obrna, autizmus, ďalej s  poruchami učenia, metabolickými poruchami. Tieto detičky majú veľkú šancu na lepší život, ak absolvujú rôzne operácie, rehabilitácie, prípadne iné liečebné zákroky a liečbu. Toto všetko si rodičia týchto detí môžu málokedy dovoliť aj vzhľadom na to, že nestačí jednorazová „liečba“, ale sú nutné opakované rehabilitácie, sústavné podávanie liekov, cvičenia. My všetci v Nadácii Jána Korca súcitíme s nimi a chceme im poskytnúť, čo možno najväčšiu pomoc. Dlhodobo spolupracujeme s Adeli Medical Center Piešťany, ktorí poskytujú špičkovú starostlivosť a špecializujú sa na liečbu pacientov s neurologickými poruchami pohybu. Keďže sú však tieto rehabilitačné pobyty vzhľadom na vysoký štandard a špeciálne liečebné programy finančne náročné, pokúsili sme sa pre „jednoduchšie“ prípady nájsť aj inú alternatívu. Začali sme spolupracovať aj s Possibilitas Piešťany, prispeli sme im aj na budovanie nových väčších priestorov. Obom týmto rehabilitačným centrám sme vyplatili, či už priamo cez projekty s nimi, alebo prostredníctvom príspevkov vyplatených žiadateľom pomoci na tento účel, viac ako 100 tisíc Eur. V tejto pomoci chceme naďalej pokračovať a kladieme si ju ako hlavnú prioritu.

Na poskytnutie sociálnej pomoci jednotlivcom, rodinám ako aj rôznym združeniam a domovom sociálnych služieb sme vyplatili príspevky vo výške takmer 150 tisíc Eur. Hlavne rodiny a jednotlivci sa často ocitnú vo veľmi ťažkej životnej situácii, kedy sú odkázaní na pomoc ako finančnú, tak aj materiálnu a nie vždy je im poskytnutá od štátu. Takýmto prípadom sa snažíme pomôcť napríklad príspevkami na bývanie, stravu, školské pomôcky, nutné rekonštrukcie bytov na bezbariérové, nákup ošatenia,... Osobitnou kategóriou sú osamelé matky, ktoré sa kvôli chorým deťom nemôžu zamestnať a tak sú úplne odkázané na pomoc od štátu a rôznych organizácií, ktoré oslovia.

Zakladateľom našej nadácie je firma VUJE, a. s., ktorá je už viac ako 40 rokov rešpektovanou spoločnosťou v oblasti energetiky. Je líder na trhu v oblasti jadrovej energetiky, služieb na podporu a prevádzku prenosových a distribučných sústav. Realizuje projekty komplexne, formou dodávky na kľúč, od úvodnej dokumentácie až po konečné testovanie. Poskytuje komplexné riešenie pre jadrovú energetiku, a to najmä v oblastiach: projektovanie nových jadrových elektrární a jadrových zariadení, spúšťanie nových jadrových elektrární, činnosti súvisiace s prevádzkou a údržbou jadrových zariadení, modernizácia jadrových elektrární, vyraďovanie a likvidácia jadrových elektrární, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, školenie personálu jadrových elektrární. V rámci služieb pre energetiku vykonáva projektovanie energetických stavieb a technológií a zabezpečenie ich realizácie, výstavbu a rekonštrukciu energetických zariadení, analýzu technických, ekonomických a environmentálnych aspektov výroby, rozvodu a spotreby energií  a obsluhu rozvodní. VUJE, a. s. je jednou z mála spoločností, ktoré zostali kapitálovo v rukách slovenských investorov a má dlhodobo stabilnú pozíciu v silnej konkurencii veľkých svetových hráčov 

VUJE, a. s. vložilo do nadácie od začiatku jej existencie formou priamych darov ako aj percent daní z príjmov spolu s darmi a príspevkami od zamestnancov VUJE, a. s. čiastku takmer 1.000.000,- Eur.

Nadáciu Jána Korca podporujú aj ďalšie energetické firmy ako napríklad Siemens, s. r. o., Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Západoslovenská energetika, a.s., Transpetrol, a.s. a Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s..

Činnosti VUJE, a.s. a jej dodávateľských firiem sa sústreďujú hlavne do regiónu Jaslovských Bohuníc a majú na tento región vplyv. Tu sa najviac sústreďujú naši zamestnanci a spolupracovníci. Chceme podporovať vyššiu kvalitu života dotknutého regiónu. 

Podporili práve tento región v sociálno – zdravotnej oblasti rozdelením finančného daru medzi neziskové organizácie a občianske združenia pôsobiace v tomto regióne, a to konkrétne:

 

OZ Strom pri DSS

Hlavným cieľom OZ je podporovať pozitívny rozvoj a integráciu klientov DSS pre dospelých. Občianske združenie STROM pri DSS na Stromovej ulici v Trnave sa snaží všemožne podporovať činnosť DSS, napomáhali pri rekonštrukcii priestorov, organizujú kultúrne akcie pre klientov, ich príbuzných a opatrovníkov, snažia sa získavať financie na zveľadenie DSS. Nadácia Jána Korca už dlhé roky podporuje OZ Strom. Finančný príspevok bol použitý na nákup technického vybavenia – 2 ks notebookov . Jeden ako súčasť technického vybavenia k interaktívnej tabuli a druhý pre potreby klientov DSS, aby sa jednoduchou formou klienti učili pracovať s PC, vyhľadávať si rôzne informácie a pod.

 

Klub vozičkárov Trnava

Trnavskí vozičkári si zaumienili zvíťaziť nad všetkými bariérami! Klub združuje ľudí s telesným postihnutím, ich rodiny, priateľov a priaznivcov. Okrem debarierizácie objektov sa klub zameral na kultúrnospoločenské a športové aktivity vozičkárov, ale aj na organizovanie rôznych kurzov, napríklad rôzne ručné práce. Nadácia Jána Korca dlhodobo podporuje Klub vozičkárov. Finančný príspevok bol použitý na rehabilitačný pobyt s aquaterapiou v Hokovciach, ktorý členovia klubu absolvujú každoročne.

 

Centrum pre deti a rodiny Trnava

V Centre pre deti a rodiny Trnava pôsobia v súčasnosti  štyri  samostatne usporiadané  skupiny, v ktorých žije 40 detí vo veku od 5 do 20 rokov. Ďalších približne 30 detí majú umiestnených v profesionálnych rodinách. Poslaním a myšlienkou centra je najmä vytvorenie takých podmienok pre deti, ktoré by  im čo najvernejšie pripomínali prostredie skutočného domova. V deťoch sa snažia prebudiť ich tvorivosť, vytvoriť im priestor na sebarealizáciu. Jednou z foriem sú aj pravidelné podujatia detí, ktoré priebežne realizujeme v našom vonkajšom areáli. Často si spoločne pripravujú súťažné, športové, kultúrne podujatia či záhradné slávnosti, navštevujú ich významné osobnosti, sponzori, profesionálne rodiny i blízke rodiny našich detí, médiá. Plánujú zrealizovať na jar tohto roku stavbu altánku, aby si všetky deti, zamestnanci a hostia pohodlne užili atmosféru spoločných chvíľ. Nadácia Jána Korca už centrum podporila aj v minulosti. Finančný príspevok bol použitý na drevené sedenie do plánovaného altánku a krb.

 

Centrum pre deti a rodiny Pečeňady

Centrum pre deti a rodiny Pečeňady má kapacitu 54 detí, vo vekovej kategórii od 0 do 25 rokov. Aktuálne zabezpečujú starostlivosť 52 deťom.  Centrum pre deti a rodiny je organizačne členené na 4 samostatne usporiadané skupiny, 6 profesionálnych rodín a dva byty, ktoré slúžia pre potreby mladých dospelých. V kaštieli v obci Pečeňady sa nachádza kmeňová budova v ktorej sú umiestnené 3 samostatne usporiadané skupiny a administratívna časť. Štvrtá samostatne usporiadaná skupina je v samostatnom rodinnom dome v obci Trebatice. Byty pre mladých dospelých sa nachádzajú pre chlapcov vo Veľkých Kostoľanoch a pre dievčatá v Piešťanoch. V areáli centra je viacúčelové ihrisko, záhrada s hospodárskym dvorom, ovocný sad a veľký priľahlý park. Do Centra sú umiestňované deti na základe rozhodnutia súdu o neodkladnom opatrení, nariadení ústavnej starostlivosti či uložení výchovného opatrenia. Od 1.1.2019 zabezpečuje centrum aj dobrovoľné pobyty pre deti a ambulantnú a terénnu prácu s rodinami a deťmi. Väčšinou ide o deti zo sociálne slabších rodín s rôznymi sociálnymi, psychickými či výchovnými problémami. S deťmi pracuje v centre odborný tím. Pre deti sa snaží zabezpečovať rekreačnú činnosť, počas rôznych prázdnin, čo je veľmi finančne náročné. Nadácia Jána Korca už centrum podporuje dlhé roky. Finančný príspevok bol použitý na zabezpečenie relaxačno-rekreačného  pobytu pre deti počas jarných, prípadne letných prázdnin.

 

Centrum pre deti a rodiny Piešťany

Centrum pre deti a rodiny má kapacitu 44 detí od 0 do 18 rokov, ktoré prichádzajú na základe rozhodnutia súdu. V prípade študujúcich alebo na ďalšie umiestnenie čakajúcich mladých dospelých môžu zostať až do veku 25 rokov. V centre pre deti a rodiny sú umiestnené deti, ktoré pochádzajú zo sociálne slabých rodín, kde sa vyskytujú patologické javy spojené so závažným zanedbávaním starostlivosti o dieťa, alebo  nepriazňou osudu - ocitli sa bez rodičov, či iných príbuzných. Starostlivosť deťom a mladým dospelým v zariadení poskytujú v dvoch zrekonštruovaných budovách, v každej budove sú dva byty, v byte pre mladých dospelých a v profesionálnych náhradných rodinách. Majú aj 14 detí s ťažkým zdravotným postihnutím, o ktoré sa rodičia nevedia postarať. Nadácia Jána Korca už centrum podporila aj v minulosti. Finančný príspevok bol použitý na vyslanie detí do táborov na jar a v lete.

 

Občianske združenie Trnavskí macíkovia Trnava

OZ bolo založené za účelom pomoci materskej skole Murgašova v Trnave s materiálnym vybavením, aktivitami pre deti, či športovými podujatiami. Škôlka ma tri triedy s počtom 60 detí. Na školskom dvore majú ihrisko, ktoré žiaľ deti nemôžu využívať z dôvodu nevhodného terénu. Viac krát nasiatu trávu deti vždy vyšliapali a na jeseň je tam blato a v suchom období vysoká prašnosť. Materská škola je v tesnej blízkosti sídla Nadácie Jána Korca a v minulosti už sme im dávali podporu. Finančný príspevok bol použitý na rekonštrukciu vonkajšieho detského ihriska materskej školy podkladovou gumou pre detské ihriská. 

 

Rodičovské združenie pri  Materskej škole 8. mája 2, 921 01 Piešťany

Rodičovské združenie sa snaží pomáhať zohnať všetky dostupné zdroje financií pre materskú školu na zveľadenie, rekonštrukcie, úpravy interiéru ale aj exteriéru, na nákup učebných pomôcok. Sme veľmi radi za akúkoľvek podporu, ktorá by nám pomohla skvalitniť úroveň výchovy a vzdelávania a hlavne zveľadiť priestory materskej školy, ale aj priestory školského dvora. Nadácia Jána Korca už rodičovské združenie podporila aj v minulosti. Finančný príspevok bol použitý na úpravy interiéru a exteriéru materskej školy.

 

Občianske združenie NAŠE – VAŠE DETI pri DIC Trnava

Podporuje činnosť Detského integračného centra v Trnave, ktoré má v starostlivosti deti s rôznymi závažnými diagnózami, napríklad DMO, viacnásobné postihnutia, autizmus, onkologické diagnózy, ťažké rečové poruchy, ADHD syndróm a mnohé ďalšie. V zariadení poskytujú deťom komplexnú ambulantnú starostlivosť od rehabilitácií cez psychologickú starostlivosť, špeciálno-pedagogickú starostlivosť až po právnu pomoc. Majú dve rehabilitačné miestnosti, ktoré potrebujú vybaviť pomôckami na cvičenie pre hendikepované deti. OZ NAŠE – VAŠE DETI podporuje Nadácia Jána Korca dlhodobo. Finančný príspevok bol použitý na nákup pomôcok na cvičenie pre deti - bežecký pás, fit lopty, piškóty, stacionárne bicykle a žinenky.

 

Občianske združenie ISKIERKA Trnava

Občianske združenie ISKIERKA vzniklo v r. 1998. Od svojho vzniku združenie pomáha zdravotne znevýhodneným mladým ľuďom zaradiť sa do bežného života a to nie len pri vzdelávaní, ale aj vo voľnom čase. V súčasnosti OZ Iskierka združuje 55 viacnásobne postihnutých mladých ľudí. Našim cieľom je  poskytnúť mladým ľuďom potrebný priestor na to, aby získali základné zručnosti a sociálne schopnosti. Aby vnímali vlastnú hodnotu napriek svojim odlišnostiam. Deti sa dostávajú do veku, kedy sa z nich stávajú mladí ľudia, nemajú veľa možností stretávať sa so zdravými rovesníkmi, našou snahou je vytvoriť priestor pre ich spoločné stretnutia, aby boli rešpektované a prijímané ako plnohodnotné osobnosti u druhých. V septembri 2016 Občianske združenie Iskierka otvorilo Denný stacionár COMITAS,  v ktorom poskytujeme ambulantnú formu sociálnej služby pre našich klientov. Cieľom denného stacionára je udržanie aktívneho života a predĺženie sebestačnosti klienta. Uľahčiť klientom dôstojné žitie v prirodzenom prostredí a odľahčiť rodiny, ktoré sa o odkázaného človeka starajú. Nadácia Jána Korca podporuje OZ Iskierka dlhodobo a pomohli sme aj pri vybudovaní stacionára. Finančný príspevok bol použitý na terapie v dennom stacionári Comitas, ako napríklad aromaterapia, fyzioterapia a pracovná terapia.

 

Nikola Geryková Trnava

Nikolka má DMO a podporujeme ju z Nadácie Jána Korca už od roku 2003, t. z. od založenia nadácie. Poznáme ju osobne, chodí sa nám pochváliť s každým úspechom a pokrokom. Nika už má 22 rokov, zdravotný stav sa jej značne zhoršil, v zmysle bolestí, ktoré jej spôsobuje deformácia chrbtice v dôsledku dlhodobého sedenia. Skončila povinnú školskú dochádzku s výbornými výsledkami. Vzhľadom na telesné postihnutie nebolo možné, aby pokračovala ďalej. Navštevuje denný stacionár Comitas v Trnave, ale bolesti jej nedovoľujú denné dochádzanie do stacionára. Snaží sa v rámci možností čo najviac zapájať do bežného života. Raz týždenne si hradí rehabilitáciu formou dochádzania rehabilitačnej sestry, čo jej pomáha zmierniť bolesti. Raz ročne s pomocou Nadácie Jána Korca absolvujeme rehabilitačný pobyt, po ktorom aspoň na určitý čas pociťuje úľavu od bolestí. Presťahovali sa a riešia v novom bývaní bezbariérovosť. Príspevok bol použitý na kúpu vozíka, stavebné úpravy domu a operáciu.

 

Hana Žilleová Brestovany

Hanka je skoro jedenásť ročná slečna s diagnózou vrodená vývinová chyba mozgu – lissencefaliu, Miller – Diekerov syndróm (tzn. takmer hladký mozog, bez mozgových závitov). Na základe tejto diagnózy bola uznaná za ťažko zdravotne postihnutú s funkčným obmedzením 90%. Popri tom jej bola diagnostikovaná hypertónia, silná epilepsia a slabo vyvinuté zrakové nervy, v dôsledku čoho pravdepodobne rozoznáva len svetlo a tmu. V roku 2015 mala Hanka závažné zdravotné komplikácie, ktoré spôsobili, že jej museli zaviesť sondu do žalúdka, pomocou ktorej aj naďalej prijíma potravu. Hanka je ležiace dieťa, vyžadujúce 24-hodinovú starostlivosť. Snažíme sa však robiť všetko pre to, aby tu s nami bola šťastná. Hanke sme už v minulosti poskytli pomoc z našej nadácie. Finančný príspevok bol použitý na technickú úpravu auta na prepravu invalidného vozíka.

 

Svetlo nezisková organizácia Trnava

SVETLO – Domov pre seniorov - zariadenie sociálnych služieb, poskytuje od roku 2012 celoročnú  starostlivosť osobám odkázaným na pomoc iných fyzických osôb. Ku každému klientovi sa pristupuje individuálne s dôrazom na dôstojné prežitie jesene života. Poskytované služby sú zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby. Zariadenie sociálnych služieb sa nachádza priamo v historickom centre mesta Trnava v zrekonštruovaných priestoroch historickej budovy františkánskeho kláštora, v tichom a príjemnom prostredí s dobrou dopravnou dostupnosťou. Celý objekt vrátane vstupných priestorov je riešený bezbariérovo s možnosťou využívania výťahu. Okrem týchto služieb požičiavajú potrebné hygienické a zdravotné pomôcky všetkým starším ľuďom a pacientom v domácom ošetrení na dobu potrebnú na ich používanie, príp. obstaranie. Nadácia Jána Korca podporila Svetlo niekoľko krát. Príspevok bol použitý na nákup  elektrickej polohovateľnej postele s nočným stolíkom, 25 kusov stoličiek a 4 jedálenských stolov.

 

Fakultná nemocnica Trnava

Fakultná nemocnica Trnava je najväčším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v Trnavskom kraji. Na 641 lôžkach odliečia viac ako 20 tisíc pacientov ročne. Kvalifikovaný personál realizuje liečebno-preventívny a ošetrovateľský procesy s cieľom zaistiť maximálnu spokojnosť pacientov Má 11 kliník, 17 oddelení a 36 ambulancií. Fakultnú nemocnicu sme už podporili nákupom prístrojov a pomôcok veľa krát, najväčší projekt bol nákup Urologického lasera Versa Pulse v hodnote 75 tisíc Eur. Príspevok bol použitý na zakúpenie USG prístroja Logiq V2 pre potreby chirurgickej kliniky FN Trnava.

 

Uma Uríčková Trnava

Umka má diagnostikovanú Detskú Mozgovú Obrnu – spastickú kvadruparézu, čo je postihnutie všetkých končatín vrátane tváre. Umka má taktiež spastickú dysfágiu t.j. problémy s príjmom potravy, nedrží hlavičku v dôsledku hypotónie - zníženého svalového napätia krčného a šijového svalstva, má kyfózu chrbtice, nesedí, nerozpráva a nechodí. V dôsledku silnej spasticity končatín musí denne rehabilitovať doma cvičením reflexnej metodiky Prof. Vojtu a v špeciálnych rehabilitačných zariadeniach, ktoré nie sú hradené zdravotnou poisťovňou. Umka absolvovala operáciu Ulzibat na upravenie kontraktúr končatín, čo jej výrazne pomohlo k plnému vystretiu končatín. Napriek všetkým zdravotným komplikáciám je to krásne usmievavé dievčatko. Umku už podporujeme niekoľko rokov v snahe uľahčiť jej ťažký štart do života. Príspevok bol použitý na nákup zdravotných pomôcok a rehabilitačné pobyty.

 

Na trati, o. z.

Dňa 2.1.2019 oficiálne spustili prevádzku špecializovaného zariadenia pre deti s poruchou autistického spektra- Na trati. Poslaním zariadenia je detičky viesť k čo najväčšej samostatnosti, sebestačnosti a nezávislosti. S láskou a pochopením ich učiť veciam bežného života, aby sa mohli plnohodnotne začleniť do komunity. Zámer vznikol z potreby umiestnenia detí so špeciálnymi potrebami do zariadení po dovŕšení tretieho roku života a 
s tým spojeným plánovaným nástupom matiek opätovne do zamestnania. Občianskemu združeniu Na trati sme pomohli v ich začiatkoch a sme radi, že sa im podaril úspešný štart špecializovaného zariadenia. Príspevok bol použitý na vybudovanie detského ihriska a revitalizáciu dvora.

 

Adeli Medical center Piešťany

je medzinárodné rehabilitačné centrum, ktoré sa špecializuje na liečbu pacientov s neurologickými poruchami pohybu. Od svojho založenia v roku 2004 ADELI Center úspešne liečilo viac ako 13 tisíc pacientov z viac ako 60 krajín. Najväčšou výhodou ADELI Medical Centra je jeho mimoriadne intenzívny a individuálny terapeutický program a rozsiahla starostlivosť.  Päť hodín denne a šesť dní v týždni sa o každého pacienta stará multidisciplinárny tím: lekári, terapeuti, maséri, logopédi a iní špecialisti –  5 až 7 odborníkov. Špecializujú sa na diagnózy: detská mozgová obrna, mozgové príhody, stavy po úrazoch hlavy a mozgu. Vďaka centru OXYMED, ktoré vzniklo pri ADELI Medical Centre v roku 2011 môžu pacienti kombinovať intenzívnu neurorehabilitáciu s pobytom v hyperbarickej komore, čo výrazne zvyšuje účinnosť terapie. Adeli Medical center kladie dôraz aj na včasnosť poskytovania terapie napr. u rizikových detí, u pacientov po nehodách, mozgových príhodách a pod., na dôslednú koordináciu činnosti a individuálne vedenie jednotlivých pacientov. Príspevok bol použitý na rehabilitačné pobyty pre dvoch pacientov: Dominiky Jašovej z Piešťan a Patrika Seleckého z Piešťan.

 

Possibilitas Piešťany

Je centrum intenzívnej rehabilitácie, ktoré ponúka širokú škálu komplexných služieb, ktoré uspokoja potreby dospelých, seniorov a detských pacientov. Tím profesionálnych terapeutov sa špecializuje na poskytovanie personalizovanej terapeutickej starostlivosti. Ďalej poskytujú Oxygenoterapiu, Pozitívnu termoterapiu, Kinesio taping, stimulačné masáže a liečbu biolampou. Príspevok bol použitý na nákup špeciálnych cvičiacich oblekov.

 

Rehamed Piešťany

Traumatologická a Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia sa zaoberá vyšetrením a diagnostikou z oblasti traumatológie a liečebnej rehabilitácie so zameraním na ochorenia pohybového systému. Poskytujú liečebnú rehabilitáciu s využitím špecializovaných metodík manuálnej medicíny, pohybovej liečby a fyzikálnej terapie s využitím moderných prístrojových techník pri vertebrogénnych ochoreniach, ochoreniach pohybového systému a pooperačných stavoch so zameraním na čo najlepšie funkčné zlepšenie. Zameriavajú sa na bolestivé ramenné kĺby, fyzioterapiu ruky, kolenného a členkového kĺbu a ochorenia chrbtice. Prostredníctvom rehabilitácie riešia funkčné poruchy pohybového aparátu a kladú dôraz na vyšetrenie, ktoré je predpokladom vedenia úspešnej liečby a urýchlenia návratu 
do pracovného procesu. Príspevok bol použitý na úhradu nákladov na prevádzku ambulancií.

 

Združenie zdravotne postihnutých Bučany

Združenie oslavuje tento rok 40. výročie založenia. Okrem iných akcií a pomoci každoročne organizujú dva rekondičné pobyty pre svojich členov, jeden pre telesne postihnutých členov združenia v Turčianskych tepliciach a druhý pre respirikov v Tatranskej Lesnej. Združenie zdravotne postihnutých podporuje Nadácia Jána Korca každoročne od roku 2010. Príspevok bol použitý na rekondičný pobyt 45 členov združenia v Tatranskej Lesnej.

Nadácii SPP patrí veľké poďakovanie za pomoc a podporu.